Welkom bij de JA-projecten van de gemeente Leiden

Actieplan Jeugdwerkloosheid

Vanaf 2009 wordt door de gemeente Leiden, als centrumgemeente van de regio Holland Rijnland, het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid uitgevoerd. Het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid voert acties uit gericht op het voorkomen en terugbrengen van de jeugdwerkloosheid. Jeugdwerkloosheid is niet alleen het tekort aan banen, maar vraagt een integrale aanpak:

  •  Regionale samenwerking
  •  Matching vraag en aanbod
  •  Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt            
  •  De jongere centraal
  •  Werkgeversdienstverlening
  •  Aanpak kwetsbare jongeren


In 2015 en 2016 zijn deze activiteiten voortgezet onder de naam “Samen naar een werkende toekomst”, met specifieke aandacht voor jongeren in kwetsbare posities. Het uitgangspunt is dat er intensiever samengewerkt moet worden met het UWV en de regionale werkgeversservicepunten. Ook de samenwerking met het RMC, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt, is daarbij geïntensiveerd.

De doelstelling is het in beeld krijgen van alle werkzoekende jongeren om ze zo optimaal mogelijk te begeleiden naar werk of naar school, om een beroepskwalificatie te behalen. Projecten worden gefinancierd door de gemeenten, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Europees Sociaal Fonds. De projecten worden uitgevoerd door de gemeente Leiden, afdeling Werk en Inkomen, onder de naam JA.

Projecten

Project JA: Voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar met een bijstandsuitkering op weg naar de arbeidsmarkt of naar scholing. Doel: ondersteuning bieden bij het vinden van werk en het stimuleren van maatschappelijke participatie.
Project JA+: Voor uitkeringsgerechtigden tussen de 18 en 27 jaar en ouder met een taalachterstand. Doel: het voorbereiden op werk en het verbeteren van taalvaardigheden
Project JAS: Voor statushouders van 18 jaar en ouder die zich na 1 oktober 2015 hebben gevestigd in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Doel: het vinden van werk of scholing en maatschappelijke participatie.

 

Logo Leiden rood

eu embleem esf


webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn