Waarom Actieplan Jeugdwerkloosheid

Aan de zijlijn

Jongeren die door de recessie niet aan het werk komen vormen een steeds groter maatschappelijk probleem. Zonder baan verliezen deze jongeren niet alleen hun ritme, maar ook hun dromen en ambities. Voor het bedrijfsleven is dat een risico. Als de economie straks aantrekt, zullen deze arbeidskrachten hard nodig zijn.
De vergrijzing gaat ons confronteren met een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Die kunnen wij alleen pareren als iedereen meewerkt, óók de mensen die nu nog langs de zijlijn staan.

Extra geld

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft om die redenen extra geld uitgetrokken voor een Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2009-2011. Alle betrokken partijen in de regio Holland Rijnland zijn aan de slag gegaan om jongeren aan het werk te krijgen en te houden. Gemeenten, werkgevers, UWV, de landelijke kenniscentra (S-BB, voorheen Colo) en de ROC’s proberen een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen met slechts één doel voor ogen: alle jongeren tussen de 18 en 27 jaar ofwel op school te krijgen, ofwel aan het werk te helpen. In de regio Holland Rijnland hebben we nog financiële middelen om het Actieplan te continueren in 2015.

Dubbel kans

Ook in onze regio willen wij het bedrijfsleven bij dit Actieplan betrekken. In ieder bedrijf liggen weer andere, soms verborgen kansen om een arbeidsplaats in te vullen. Hoe zorgen we ervoor dat het mes aan twee kanten snijdt? Welke jongere krijgt een kans om uw bedrijf te versterken en wat mag u daarvoor terug verwachten?
Niet alleen in inzet en kwaliteit, maar bijvoorbeeld ook in subsidiemogelijkheden, zoals een loonkostensubsidie.

Doelstellingen Actieplan Jeugdwerkloosheid

Het Actieplan richt zich op jongeren die ingeschreven staan als werkzoekend bij het UWV: een constante van ongeveer 1400 jongeren, waarbij er in- en uitstroom is. Feitelijk gaat het om ongeveer 3000 jongeren. Het doel is om instroom van werkloze jongeren tegen te gaan en de uitstroom te bevorderen.

Deze jongeren zijn te categoriseren in:

 • jongeren met een WWB uitkering: 600 jongeren
 • kwetsbare jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te behalen
 • Daarnaast richt het Actieplan zich op hoogopgeleide jongeren met een WO- en HBO- opleiding zonder uitkering.

Het Actieplan werkt met partijen aan de door het ministerie eerder vastgelegde thema’s om de jeugdwerkloosheid te bestrijden:

 1. Regionale samenwerking
 2. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
 3. Werkgevers dienstverlening & Matching vraag en aanbod
 4. Jongeren centraal
 5. Aanpak jongeren in een kwetsbare positie.

Doelstellingen:

 1. Alle werkzoekende jongeren met een WWB- uitkering in kaart en in beeld.
 2. Intensieve samenwerking tussen organisaties die een rol spelen in de scholing en zorg van jongeren in een kwetsbare positie om zo een doelmatige dienstverlening aan jongeren te realiseren.
 3. Jongeren die in staat zijn een startkwalificatie te behalen zijn toelaatbaar in het ROC.
 4. Jongeren worden in het onderwijs beter voorbereid op een arbeidsgerichte beroepskeuze.
 5. Werkgevers investeren in jongeren en stellen leerwerkbanen beschikbaar.
 6. Aanbod onderwijs en arbeidsmarkt is beter op elkaar afgestemd. Er wordt doelmatig opgeleid.
 7. Het gesprek over de gevolgen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt in de regio gevoerd.
 8. Input leveren aan ROC's waardoor meer jongeren succesvol hun onderwijstraject kunnen afsluiten.

Actieplan Jeugdwerkloosheid

Tussen 2009 en 2015 heeft de gemeente Leiden als centrumgemeente van de regio Holland Rijnland het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid uitgevoerd. Het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid voerde acties uit gericht op het voorkomen en terugbrengen van de jeugdwerkloosheid. Dit Actieplan was een landelijk initiatief waarvoor elke arbeidsmarktregio een budget kreeg. Uitgangspunten waren:

 • Regionale samenwerking
 • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
 • Werkgeversdienstverlening
 • Matching vraag en aanbod
 • Jongere centraal
 • Kwetsbare jongeren aanpak

Uit dit Actieplan zijn veel projecten ontstaan, waarvan een gedeelte ook nu nog wordt uitgevoerd in het kader van "Samen naar een werkende toekomst". De belangrijkste projecten zijn Project JA, het Kansloket en het Transferium, en Stage Nieuwe Stijl. Zie voor meer informatie over Project JA en Stage Nieuwe Stijl de pagina’s over deze projecten.

Samen naar een werkende toekomst

De aanpak van jeugdwerkloosheid blijft een belangrijk speerpunt voor de gemeente Leiden. Daarom heeft de coördinerend wethouder Aanpak Jeugdwerkloosheid Marleen Damen namens de regio Holland Rijnland op 31 maart 2015 de intentieverklaring 'Samen naar een werkende toekomst' getekend.

Met de ondertekening committeren de coördinerend wethouder Aanpak Jeugdwerkloosheid, de wethouder onderwijs van de RMC-regio en UWV zich om jongeren met een uitkering en jongeren zonder startkwalificatie te matchen op werk. Dit doen zij door vacatures op te halen bij werkgevers en vervolgens jongeren op basis van hun competenties actief voor te dragen aan werkgevers.

De regio Holland Rijnland zet in op het matchen op werk van 100 jongeren met een WW- of bijstandsuitkering in 12 maanden (van september 2015 tot en met juni 2016). Daarnaast volgen 600 jongeren met een WWB-uitkering een traject bij Project JA. Deze jongeren komen uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.  

 

Medewerkers Actieplan Jeugdwerkloosheid

"Jeugdwerkloosheid zou niet moeten bestaan."

Foto van projectleider Jos ValkIk ben Jos Valk. Sinds november 2009 ben ik werkzaam bij de gemeente Leiden als projectleider van het  Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid.

De opdracht in het Actieplan is om met alle regionale organisaties jongeren mobiel en actief te houden op de arbeidsmarkt. Dit doen we door diverse projecten op te zetten en werkgevers en jongeren te ondersteunen. Ik ben inhoudelijk gedreven en werk vanuit de opvatting dat jongeren recht hebben op werk en dat de uitkering een vangnet is voor die jongeren die even niet kunnen werken. De hele arbeidsmarkt verandert in een snel tempo, er zijn veel tijdelijke banen en er wordt van jongeren gevraagd om te kunnen schakelen in die arbeidsmarkt. Ik denk dat de arbeidsmarktontwikkeling niet altijd even makkelijk is, maar we zullen het er mee moeten doen.

Het is goed en noodzakelijk om jongeren vanuit het Actieplan te ondersteunen op die lastige arbeidsmarkt om aan het werk te komen. Werkervaring is belangrijk. Iedereen die start op de arbeidsmarkt moet veel leren en wie heeft gezegd dat werken altijd leuk moet zijn? En ja, van werken word je echt heel moe. Maar je eigen geld kunnen verdienen en niet afhankelijk zijn van de uitkering en de daaraan gekoppelde verplichtingen is echt heel prettig. Het Actieplan loopt nog door in 2016 en ik hoop nog veel werkgevers te ontmoeten die jongeren een plek willen geven om te starten op de arbeidsmarkt. Nu kan er nog gekozen worden, maar de prognose is dat werkgevers alle jongeren straks hard nodig zullen hebben.

"Verbindingen leggen met partners en in teamverbanden werken is belangrijk."

Mijn naam is Joost Bruggeman. Sinds oktober 2012 werk ik bij het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid.

Ik heb een achtergrond in de wereld van re-integratie, post-HBO gecertificeerd onderwijs, trainingen, detachering, volwasseneneducatie en MBO. Werkomgevingen waarin toeleiding naar werk en/of opleiding vaak centraal staan. De arbeidsmarkt en de werkloosheidsproblematiek vragen door de jaren heen verschillende instrumenten om mensen een goede plek op die arbeidsmarkt te laten verwerven. Van omscholing tot her- en bijscholing, maar vaak ook ondersteunen in zoek- en sollicitatiegedrag of bemiddeling naar stage- en werkervaringsplaatsen als opstap naar werk. Vaak eerst tijdelijke banen en werk dat afwijkt van gevolgde opleidingen en het oorspronkelijke wensberoep. Soms is dat even slikken, maar veelal een baan en functie-inhoud die (ook) goed past bij kwaliteiten en vaardigheden.

Ik geniet ervan om met relatief beperkte middelen jongeren naar werk te begeleiden. Het liefst werk ik in teamverband, leg graag verbinding met partners op het gebied van werk en scholing en daar waar nodig ook begeleiding en zorgpartijen.

Logo Leiden rood

eu embleem esf


webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn