Sociale Innovatie

In de periode 2017-2018 heeft Project JAS met subsidie van het ESF het educatieve programma Leidse inburgering inhoudelijk verder ontwikkeld. Integratie van statushouders is complex en gebonden aan een tijdsgewricht. Het is in Nederland nog niet gelukt om een aanpak te ontwikkelen die leidt tot succesvolle integratie. In 2015 was de instroom van statushouders omvangrijk. Daardoor was de noodzaak om een goede aanpak te ontwikkelen groot.

 

Elke gemeente worstelt met de vraag: hoe begeleiden we statushouders naar economische zelfstandigheid en een zelfstandige positie in de samenleving? Het economisch zelfstandig maken van mensen, die onvrijwillig in Nederland zijn komen wonen, blijkt complex te zijn en de arbeidsparticipatie van deze groep moet beter.

 

De gemeenteraden van de Leidse regio hebben opdracht gegeven om zo’n goede aanpak te ontwikkelen. Vanuit deze opdracht is project JA Statushouders ontstaan. Dit project heeft als doelstelling statushouders versneld te laten participeren en te begeleiden naar school of werk. Hiervoor hebben we in 2016 het programma De Leidse inburgering ontwikkeld, een educatief traject waarin statushouders geactiveerd en begeleid worden naar economische zelfstandigheid en participatie. Met dit programma ondersteunen we hen om zo snel mogelijk hun plek te vinden binnen de Nederlandse samenleving.

 

Binnen project JA Statushouders werken we vanuit een aantal principes en uitgangspunten. De statushouder heeft, gekoppeld aan de uitkering, een plan gericht op economische zelfstandigheid en/of maatschappelijke participatie. Bij de uitvoering van het project hebben we gemerkt dat er veel verschillende boodschappen zijn die we willen communiceren. We moeten statushouders uitgebreid voorlichten en weten op voorhand niet wat hun referentiekaders zijn. Het is een ingewikkelde taak om daarnaast ook nog een leerproces op gang te brengen dat ertoe leidt dat zij hun plek vinden binnen de samenleving. Met het educatieve programma van JA Statushouders kunnen we een groot deel van de statushouders goed op weg helpen. We weten welke elementen hieraan bijdragen en hebben die een plek gegeven in het trainingsprogramma.

 

De ESF-subsidie Sociale Innovatie heeft het mogelijk gemaakt om het educatie programma inhoudelijk te ontwikkelen en trainingsmateriaal te maken.

Deze producten kun je downloaden op: www.dzb.nl/ESF.

 

 


 

 

Factsheets

Op deze pagina zullen binnenkort factsheets komen.

Diplomawaardering

Een diplomawaardering geeft aan wat de waarde is van een buitenlands diploma in Nederland. Deze informatie is belangrijk voor het volgen van een vervolgopleiding op het juiste niveau, of bij het vinden van een baan. De diplomawaardering wordt binnen Project JAS snel opgepakt, zodat er in een vroeg stadium duidelijkheid is over de waarde van een diploma en vervolgmogelijkheden.

Bemiddeling naar werk of scholing

Bemiddeling naar werk en/of scholing is per persoon verschillend en betreft maatwerk.
Momenteel zijn er verschillende projecten in gang gezet om groepjes statushouders te bemiddelen naar werk dan wel scholing.

Engelse les
The International English Language Testing System (IELTS) is een test waarmee het taal niveau gemeten wordt van mensen die willen studeren of werken in een omgeving waar Engels de voertaal. Enkele statushouders krijgen momenteel extra Engelse les om er voor te zorgen dat ze het vereiste IELTS niveau, voor instroom naar een Engelstalige opleiding in Nederland, behalen.

Technische opleiding
Enkele statushouders hebben een opleiding gevolg tot koelinstallatiemonteur in hun geboorteland. Deze mensen gaan een aantal dagen in training bij een landelijk kenniscentrum.

Logo Leiden rood

eu embleem esf


webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn